From the Menu

DIAVOLA

Mozzarella, tomato, pepperoni sausage, jalapeno